کارشناسان و مشاوران منوباز

مشاورینی برای تمامی ابعاد زندگی شما

منصوره قاسمی

منصوره قاسمی

متخصص حوزه دیجیتال
دکتر حامد سلیمی

دکتر حامد سلیمی

متخصص کسب و کار
دکتر معصومه قاسمی

دکتر معصومه قاسمی

مشاور تحصیلی
دکتر ملیحه قاسمی

دکتر ملیحه قاسمی

کارشناس حوزه سلامت