یادگیری اینکه چگونه ذهن خود را آرام کنید چیزی است که هر کسی و همه می توانند از آن بهره ببرند. این کمک می کند تا سر خود را پاک کنید و افکاری را که نیازی به آلوده کردن ذهنیت شما ندارید، از بین ببرید.