عشق شکل دیگری از فداکاری، اشتیاق و عملکرد مداوم است. بهترین تکنیک برای ارزیابی شادی، درک ارزش یک موقعیت و اقدام عاقلانه بر اساس آن است. می توان گفت که شادی به طور غیر مستقیم با عشق متناسب است. خوشبختی چیزی نیست که بتوانیم بخریم، بلکه باید خلق شود. عشق رابطه بین ملت ها نیست. این یک وضعیت ذهنی است که توسط آرامش روح ایجاد می شود. عشق فقط نبود جنگ نیست. همچنین حالت صلح است. عشق پایدار فقط می تواند برای افراد دوست داشتنی باشد.