یک زمان‌هایی هست که احساس می‌کنی، گم شدی یا از مسیرت دور شدی، اینجاست که از خودت می‌پرسی کجا رو اشتباه اومدم؟ یک زمان‌هایی هست که خیلی وقته هیچ چیز خوبی انگار به سراغ‌مون نیومده، اینجاست که انگار هیچ چیزی تحت کنترل‌مون نیست. همه چیز خیلی دور به نظر می‌رسه.