امور مالی شخصی می تواند به ما در افزایش جریان نقدی کمک کند. ردیابی مخارج و الگوهای مخارج ما را قادر می سازد تا جریان نقدی خود را افزایش دهیم. برنامه ریزی مالیاتی، مخارج محتاطانه و بودجه بندی دقیق تضمین می کند که ما پولی که به سختی به دست آورده ایم را با هزینه های بیهوده از دست ندهیم.