سلامت جسمانی شامل موارد زیادی است، اما برخی موارد اصلی شامل فعالیت بدنی، تغذیه و رژیم غذایی، الکل و مواد مخدر، خودمراقبتی پزشکی و استراحت و خواب است. فعالیت بدنی سالم را می توان با فعالیت بدنی آرام، مانند پیاده روی، یا ورزش ساختارمند انجام داد.