از

0% Complete
پایان آزمون

نیاز من به استقلال چنان است که این شخص را بی‌رغبت و خاموش می‌بینم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

هر وقت این شخص ار من درخواست توجه دارد، از او فرار میکنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

حقیقتا برای من مشکل است بنشینم و به حرف های این شخص گوش دهم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

هر وقت این شخص حرف می‌زند، سرگردان می‌شوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

هر وقت این شخص آشکارا زیاد عاطفی می‌شود، نمی‌خواهمدر کنار او باشم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

فکر می‌کنم اگز این شخص احساس غم می‌کند، نباید آن را بروز دهد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

ای کاش این شخص بیشتر از خودش مراقبت می‌کرد و کم‌تر به من متکی بود.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی کار دارم بدم می‌آید او دخالت کند.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

من به فاصله‌ی شخصی خودم نیازمندم، بدون اینکه این شخص انتظار داشته باشد از او مراقبت به‌عمل آورم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی سعی دارم تمرکز حواس پیدا کنم از مزاحمت او بدم می‌آید.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص آشکارا نیازی دار، از او دوری می‌گزینم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

معمولا توجه ندارم این شخص چه احساسی دارد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

به‌نظر می‌رسد روز‌به‌روز بیشتر ار این شخص ناامید می‌شوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

هرگز نمی‌دانم وقتی او به من نزدیک می‌شود، به او چه بگویم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

در حمایت از این شخص، از نظر عاطفی زحمت زیادی دارم .

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

سعی دارم به حالت عاطفی این شخص توجه کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اغلب از این شخص، درباره‌ی این‌که آنان حال‌شان چه‌طور است پرسش‌هایی دارم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

به طور‌کلی دوست دارم نیاز‌های او را برآورده سازم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

از گوش سپردن به حرف‌های این شخص لذت می‌برم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

برای من اهمیت دارد به خاطر او در آ‌ن‌جا باشم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این‌شخص به‌وقت و توجه‎من نیاز دارد، معمولا احساس مسئوولیت می‌کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص آشفته می‌شود، می‌فهمم و به آن پاسخ می‌دهم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی او می‎‎‌ترسد و یا نگران می‌شود، معمولا او را آرام می‌سازم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص شکست یا زیانی را متحمل شده است، او را درک می‌کنم و یاری‌اش می‌دهم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص نیاز به حرف زدن دار، معمولا در دسترس او هستم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص خواهان وقت و توجه من می‌شود، احساس رنجش می‌کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اخیرا وقتی این شخص در کنارم قرار می‌گیرد، عصبی می‌شوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

احتیاج مدام این شخص به توجه، فشار روانی زیادی به من وارد می‌سازد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

از رفتار این شخص اغلب عیب‌جویی می‌کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی این شخص می‌خواهد زیاد حرف بزند، احساس خشم می‌کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وجود این شخص ، صبر از من دور می‌کند.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص از من زیاد انتظار دارد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم