آزمون ۸۰ سوالی

این آزمون ۸۰ سوال دارد و فقط ۱۲ دقیقه وقت شما را می‌گیرد.