از

0% Complete
پایان آزمون

وقتی شدیدا به توجه نیاز دارم، گاهی مورد بی اعتنایی قرار می گیرم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص اغلب به من توجه ندارد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص معمولا از آنچه احساس می کنم، شواهدی به دست نمی آورد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

من سعی خودم را می کنم، ولی در کسب حمایت اجتماعی که در این رابطه نیاز دارم، موفق نیستم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

فکر می‌کنم این شخص باید بداند من چه نیازی دارم، بدون اینکه آن را به زبان بیاورم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

من اغلب با این شخص در گفت و گویی با معنا، دچار مشکل هستم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

من در نزدیک شدن عاطفی با این شخص دردسر دارم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اگر این شخص آن چه را که من نیاز دارم، درک نکند.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اغلب این شخص گرفتار از آن است که بتواند در دسترس من باشد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

برای این شخص سخت است که بگوید من چه چیزی احتیاج دارم یا چیزی از او میخواهم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص اغلب به من توجه ای ندارد ولی خودش کانون توجه است.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اغلب احساس میکنم این شخص مرا کنار می گذارد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

در این رابطه به نیازهای من بی توجهی می شود

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی توجه ای که لازم دارم از این شخص به دست نمیاورم، عصبانی میشوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

وقتی احساس میکنم این شخص تحقیرم میکند ، ان را به هر طریقی شده به او میفهمانم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

تحمل من در بی اعتنایی کردن این شخص زیاد است، ولی بعد کاسه ی صبرم لبریز میشود.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

من اعتقاد دارم آن چه را که لازم دارم باید با قدرت و توضیح دادن از او بخواهم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص اغلب صدای مرا درمی‌آورد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

خیلی نا امید می‌شوم چون هر نیازی که دارم، باید از این شخص تقاضا کنم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

عصبانی می‌شوم، چون حمایت عاطفی‌ای که به آن نیازمند هستم از این شخص به دست نمی‌آورم.

کاملا موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

اغلب از اینکه این شخص طرف مرا نگاه نمی‎دارد، بدخلق می‌شوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

باید به این شخص اطلاع دهم که در انجام دادن کار گروهی خوب نیست.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

به نظر می‌رسد نمی‌توانم به این شخص نزدیک شوم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

در وادار کردن این شخص که به حرف من گوش بسپرد مشکل دارم.

کاملا موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

در وادار کردن این که با من حرف بزند، مشکل دارم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

در وادار کردن این شخص که به من اعتماد کند، مشکل دارم.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

برای من سخت است این شخص را وادار کنم، با من رو راست باشد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم

این شخص احساسات حقیقیش را با من درمیان نمی‌گذارد.

کاملا موافقم
موافقم
بی تفاوت
مخالفم
کاملا مخالفم