آزمون چرخ زندگی برای بهبود کیفیت زندگی

آزمون چرخ زندگی به شما کمک می کند تا شناخت کافی در مورد ابعاد زندگی خود به دست آورید. در آزمون شرکت کنید تا نقاط قوت و ضعف زندگی شما را نشان دهد.