آزمون چرخ زندگی

هر کدام از ما در بعضی چیزها بیشتر از بعضی چیزها موفق بودیم. زندگی ما ناهموار است. با این حال، ما فقط از هماهنگی در تمام حوزه های آن رضایت خواهیم داشت. در آزمون شرکت کنید تا حلقه زندگی شما نقاط قوت و ضعف زندگی شما را نشان دهد.