زندگی معنوی برخی ممکن است با کلیسا، معبد، مسجد یا کنیسه مرتبط باشد. برخی آن را در دعا، خدا یا آرامش پیدا کنند. برخی دیگر از طریق ارتباط با طبیعت یا هنر به دنبال معنا هستند. مانند احساس هدفمندی شما، تعریف شخصی شما از معنویت ممکن است در طول زندگی تغییر کند و با تجارب و روابط خود سازگار شود.

در همین لحظه که این مقاله را می‌خوانید، زندگی شما توسط نیروهای جهانی هدایت می‌شود و تحت تأثیر قرار می‌گیرد که حتی ممکن است از آنها آگاه نباشید، و قدرتمندترین آنها قانون جذب است.