از زمان های قدیم، انسان ها برای زنده ماندن نیاز به حساسیت به محیط اطراف خود داشتند، به این معنی که ما نسبت به محیط خود آگاهی ذاتی داریم و به دنبال محیط هایی با ویژگی های خاص هستیم.